Kandungan Syarahan

Tajuk
1: Islam Sebagai al-Din
1. 1 Manusia dan agama
Manusia dan unsur kejadiannya
Pengertian agama
Keperluan manusia kepada agama

1. 2 Pengertian Islam
Bahasa, Istilah
Islam sebagai ad-Din
Penyelewengan daripada ajaran Islam

1. 3 Skop Ajaran Islam
Asas - aqidah, syariat dan akhlak
Sistem hidup bermasyarakat dan bernegara (politik, ekonomi, sosial dll)
Pengawalan -jihad dan dakwah

1. 4 Sumber-Sumber Ajaran Islam
Al-Quran
Al-Sunnah
Al-Ijtihad

1. 5 Keistimewaan Islam
Rabbani
Syamil
Wasatiah
Waqie
Alami

Tajuk 2: Akidah Teras Pembangunan Muslim
2. 1 Pengertian
Akidah, Iman, Tauhid

2. 2 Asas-Asas Akidah
Kepercayaan Kepada Allah
Bukti kewujudan Allah
Keyakinan terhadap hakikat Allah; Nama-nama dan sifat
Kepercayaan Kepada malaikat
Kejadian dan hakikat Malaikat
Peranan dan tanggungjawab
Kepercayaan Kepada Kitab
4M - Memiliki, Membaca. Memahami, Menghayati

Kepercayaan Kepada Rasul
Peranan Rasul
Aplikasi sifat-sifat Rasul pada diri Manusia
Kepercayaan Kepada Hari Akhirat
Hakikat Hari Akhirat
Pembalasan Syurga dan Neraka [Persiapan menghadapi Hari Akhirat]
Kepercayaan Kepada Qada dan Qadar
Pengertian Qada dan Qadar
KepentEngan menyakini Qada dan Qadar

2. 3 Pembinaan dan Pengukuhan Akidah
llmu
Mengelakkan diri dari suasana dosa danjahiliah
lltizam meninggalkan yang haram
lltizam melakukan ibadat
Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri
Taubat dan doa

2. 4 Faktor yang membatalkan akidah
Percakapan, Perbuatan, Keyakinan

2. 5 Peranan akidah dalam pembangunan Ummah:
Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul.
Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup yang jelas.
Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul.
Melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis
Membangun ekonomi ummah secara komrehensif.
Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil

Tajuk 3: Syariah Dalam Kehidupan Muslim
3. 1 Pengertian terminologi:
Syariah, Fiqh, Hukum, Undang-undang
Nas, Masadir

3. 2 Maqasid syariyah
Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama
Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia
Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasaan akal
Menjamin kehormatan dan maruah diri
Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta

3. 3 Skop syariah
Skop
Hubungan manusia dengan Allah
Hubungan antara manusia sesama manusia
Hubungan antara manusia dengan alam
Pelaksanaan
Penguatkuasaan

3. 4 Peranan syariah
Pembangunan menurut Islam
Pendekatan pembangunan menurut Islam
Tauhid, Khilafah, Tazkiyah, Al-Adalah
Pembangunan ummah: Individu, Fizikal, Kognitif, Emosi, Spiritual, Masyarakat, Negara
Syariat Islam sebagai pemacu pembangunan ummah:
Mendidik manusia
Memelihara lima asas
Menegakkan keadilan
Keperluan manusia kepada syariat dan kesan pengabaiannya

Tajuk 4: Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti
4. 1 Pendahuluan
4. 2 Pengertian Ibadah
4. 3 Pembahagian Ibadah

Ibadah khusus - fokus kepada solat; Ibadah umum
Syarat-syarat amalan dikira sebagai ibadah
4. 4 Asas-asas Ibadah llmu, (man, Ihsan, Ikhlas
4. 5 Keistimewaan Ibadah
4. 6 Impak Ibadah Dalam kehidupan
Ibadah khusus
Secara umum
kesan pengabaian dan cara pemantapan

Tajuk 5: Akhlak Dalam Pembentukan jati Diri Muslim
5.1 Pendahuluan
5.2 Pengertian
Moral, Etika, Akhlak
5.3 Kategori dan skop akhlak
Kategori: Mahmudah, Mazmumah, Skop
Manusia dengan Allah
Sesama manusia
Terhadap alam
5.4 Pembinaan dan pemantapan akhlak
Aqidah yang mantap, kepatuhan syariah, pelaksanaan ibadah
llmu pengetahuan: didikan dan latihan
Penghayatan al-Quran
Rasul:
Uswah Hasanah, contoh sahabat dan ulama,
Muhasabah diri, Tarbiyah Ruhiyah, Tazkiyah al-nafs
Mujahadah

5.5 Cabaran dan penyelesaian pembentukan akhlak
Cabaran luaran
Cabaran dalaman Penyelesaiannya