Kandungan Silabus Subjek : Asas-Asas Islam

1. Islam Sebagai ad-Din
1. 1 Manusia dan agama
1. 2 Pengertian Islam
1. 3 Skop ajaran Islam
1. 4 Sumber-sumber ajaran Islam
1. 5 Keistimewaan Islam

2. Akidah Teras Pembangunan Muslim
2. 1 Pengertian akidah
2. 2 Asas-asas akidah
2. 3 Pembinaan dan pengukuhan akidah
2. 4 Unsur-unsur yang. merosakkan akidah
2. 5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah

3. SyariahDalam Kehldupan Muslim
3. 1 Pengertian syariah
3. 2 Maqasid syariyah
3. 3 Skop syariah
3. 4 Peranan syariah dafam pembangunan ummah

4. Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti
4. 1 Pengertian ibadah
4. 2 Pembahagian ibadah
4. 3 Asas-asas ibadah
4. 4 Impak ibadah dalam kehidupan Muslim

5. Akhlak Dalam Pembentukan jati Diri Muslim
5. 1 Pengertian akhlak
5. 2 Kategori akhlak
5. 3 Pembinaan dan pemantapan akhlak
5. 4 Cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak

Kaedah Pengajaran
• Kuliah
• Diskusi

Penilaian
• Penilaian Semester : 40%
• Peperiksaan Akhir : 60%

Rujukan Utama 1. AI-Quran
2. Imam Nawawi. 1996 Collection of Fourty Hadith-Text, Translation and Notes- Kuala Lumpur: Islamic Book Trust
3. Dr. Abdul Karim Zaidan. 1979. Dasar-dasar llmu Dakwah. Ten". H. M. Asy- Syukur LC. Jilid 1. Kuala. Lumpur Media Dakwah.
4. Mohd. Asri Abdullah dll (Editor) 2004, Insan dan Manhaj Ketuhanan, Pusat Pendidikan Islam, Shah Alam : UiTM.
5. Abu Ala al-Maududi. 1988. Cara Hidup Islam. Kuala Lumpur Dewan Pustaka Fajar.
6. Haron Din. 1988. Manusia dan Islam. Kuala Lumpur Percetakan Watan.

Rujukan Tambahan
1. Paizah Haji Ismail dan Rid2wan Ahmad. 2000. Fiqh Malaysia - Ke Arab Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini, Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur. Universiti Malaya
2. Abdul Wahid Hamid, . 1989. Islam The Natural Way, Florida : MELS Publishing.
3. Abdullah Ishak. 1993. Iman dan Qekalan Abadi. Kedah: Dar al-Ulum. 4. Nik Azis Nik Pa, 1994, Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Yusuf al-Qardhawi. 1977. Ibadah Daam Islam. Kuala Lumpur :YADlM. 6. Udah Mohsin. 1987. Kesan Ibadah Dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim. Selangon Hizbi.
7. Ahmed Ibn Zayn Al Hasbhi, 1994. Essential of Islam, Kuala Lumpur: Utusan Printcorp.
8. Dr. Zulkiple Abd. Ghani, 1999, Teknologi Maklumat Hubungannya dengan Perkembangan l-(ukum Islam Semasa": Hukum Islam Semasa: Bag! Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Selangor. Khairom llmu Enterprise.
9. Khurram Murad (ed), 1989 Let Us Be Muslims, Kuala Lumpur: The Islam
10. Mohd. Ali Hashim. 1987. Keperibadian Muslim. Terj. Hj. . Tahir Daeng Mengarrti. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
11. Abdullah Nasih Ulwan. 1989. Syariah Islam, Fiqh dan Sumber-sumbemya. Terj. Abdul Rashid Daud. . Kuala Lumpur Pustaka Salam.
12. Abu Urwah. 1988. Asas-asas Kefahaman Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
13. Abu Urwah. 1990. Konsep-konsep Umum Islam. Kuala Lumpur. Pustaka Salam.
14. Mahmud Syaltut. 1985. Islam Sebagal Aqidah dan Syariah. Terj. H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali. Jakarta: Bulan Bintang.
15. Ahmad Shalaby. 1985. Sejarab Perundangan Islam. Bandung: Penerbit Risalah.
16. Alias Othman. 1986. Apakah Cin-Ciri Kbusus Islam. Kuala Lumpur. Pustaka Salam.


___________________________________
Disediakan oleh
Ustaz Abd Aziz bin Harjin